Diesel elektroagregati, Plinski elektroagregati, UPS sustavi

KOGENERACIJE

Kogeneracije su sustavi sa istodobnom proizvodnjom električne i korisne toplinske energije čime se ukupna učinkovitost sustava povećava na 75% - 90%.

Toplinska energija može se koristiti za proizvodnju pare, zagrijavanje vode ili zraka. Kao gorivo kod ovakvih sustava najčešće se koristi prirodni plin ili bio plin.

Kogeneracijska postrojenja u pravilu rade paralelno sa električnom mrežom, podmirujući vlastite potrebe za električnom energijom, a svi eventualni viškovi mogu se prodavati lokalnom distributeru električne energije.
 

 

 
Karakteristične industrije za primjenu kogeneracije su:
mesna industrija, pivovare, pekare, sušare, uljare, tekstilna industrija, građevinska industrija, bolnice, sportsko-rekreacijski centri sa zatvorenim bazenom, deponiji komunalnog otpada, postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda, poljoprivredna proizvodnja u staklenicima i sl.

Kogeneracije kao mali termoenergetski objekti isporučuju se već od snage 60 kVA.